Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1956
24 marca
W Komańczy przyjmuje Marię Okońską i Janinę Michalską, które informują o przygotowaniach do odnowienia Ślubów Narodu.
29 marca
Do Komańczy przyjeżdża Stanisława Jaroszowa, siostra Księdza Prymasa.
30 marca
Do Komańczy przyjeżdża Janina Jurkiewiczowa, siostra Księdza Prymasa.
16-20 kwietnia
W Komańczy przyjmuje biskupa Zygmunta Choromańskiego, księdza Hieronima Goździewicza i księdza Bronisława Dąbrowskiego.
maj
W Komańczy przyjmuje delegację z Jasnej Góry.
6 maja
Do Komańczy przyjeżdża Danuta Sułek, siostrzenica Księdza Prymasa.
16 maja
Pisze tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.
4 czerwca
Przesyła list do generała zakonu paulinów ojca Alojzego Wrzalika, w którym przedstawia program wprowadzenia w życie diecezji i parafii Jasnogórskich Ślubów Narodu.
6 sierpnia
Danuta Sułek, siostrzenica Księdza Prymasa, wyjeżdża z Komańczy na Jasną Górę.
sierpień
Powstaje program Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, przygotowań do Milenium Chrztu Polski.
22 sierpnia
Przesyła list do generała zakonu paulinów ojca Alojzego Wrzalika, w którym informuje o sposobie odczytania Jasnogórskich Ślubów Narodu.
26 sierpnia
Na Jasnej Górze biskup Michał Klepacz, w imieniu i w łączności z przebywającym w więzieniu Księdzem Prymasem, z biskupami, duchowieństwem i rzeszą pielgrzymów z całej Polski składa Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Na pustym tronie Prymasa Polski złożono wiązankę biało-czerwonych kwiatów.
29 sierpnia
W Komańczy przyjmuje biskupa Zygmunta Choromańskiego i biskupa Michała Klepacza.
wrzesień
Pisze Komentarz do Ślubów Jasnogórskich Narodu.
26 października
Do Komańczy, z polecenia I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki,  przyjeżdżają przedstawiciele rządu: poseł Władysław Bieńkowski i wiceminister sprawiedliwości Zenon Kliszko. Po przyrzeczeniu przez przedstawicieli rządu przywrócenia Kościołowi w Polsce wszystkich praw i naprawieniu krzywd,  Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, wraca do Warszawy, by objąć wszystkie swoje dotychczasowe funkcje kościelne.
28 października
Wraca z uwięzienia w Komańczy do Warszawy - głosi słowo pasterskie po powrocie z uwięzienia Pragnę spłacić dług wszystkim.

Ukazuje się Słowo Prymasa do duchowieństwa i ludu Bożego po powrocie z więzienia do stolicy.
29 października
Przeprowadza rozmowę z posłem Władysławem Bieńkowskim i wiceministrem sprawiedliwości Zenonem Kliszką. Ustalono, że w najbliższym czasie zostanie powołana Wspólna Komisja Przedstawicieli Rządu i Episkopatu Polski, której zadaniem będzie rozpatrzenie wymagających uregulowania spraw między państwem i Kościołem.
2 listopada
Pielgrzymuje na Jasną Górę - głosi słowo Boże Spotkanie z Panią Jasnogórska po latach doświadczeń.
4 listopada
Ustalono składy Komisji Wspólnej - z ramienia rządu: członek Biura Politycznego KC PZPR Jerzy Morawski i minister Jerzy Sztachecki, dyrektor Urzędu do spraw Wyznań; z ramienia Episkopatu: biskup łódzki Michał Klepacz i biskup Zygmunt Choromański, sekretarz Episkopatu Polski.
6 listopada
W Łodzi składa wizytę biskupowi łódzkiemu Michałowi Klepaczowi, pełniącemu obowiązki przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podczas uwięzienia Księdza Prymasa.
7 listopada
W Łodzi przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
4 grudnia
Mianuje administratorów apostolskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych: we Wrocławiu - biskupa Bolesława Kominka, w Opolu - biskupa Franciszka Jopa, w Gorzowie Wielkopolskim -  biskupa Teodora Benscha, w Gdańsku - biskupa Edmunda Nowickiego, w Olsztynie - biskupa Tomasza Wilczyńskiego.
8 grudnia
W Warszawie podpisano komunikat z prac Komisji Wspólnej, który przeszedł do historii pod nazwą "Małe Porozumienie". Przedstawiciele rządu zobowiązali się naprawić krzywdy wyrządzone Kościołowi i dopuścić do pracy wszystkich biskupów. 
Wydaje list pasterski W sprawie powrotu nauki religii do szkół.
14 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom 43. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
28 grudnia
Sąd Wojskowy uchylił wyrok z 1953 roku w sprawie biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka.


1957
Na Jasnej Górze ukazuje się książka pt. Wypełniamy Śluby Jasnogórskie.

14 stycznia
W Urzędzie Rady Ministrów przeprowadził rozmowę z premierem Józefem Cyrankiewiczem nt. stosunków między państwem a Kościołem. Premier prosi o wsparcie Kościoła w związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu.
23 stycznia
W kościele akademickim św. Anna w Warszawie głosi konferencję do młodzieży nt. Młodzież akademicka we współpracy z Kościołem.
2 lutego
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi konferencję nt. To jest nasz program prymasowski.

14 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom 44. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
18 lutego
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie głosi konferencję do młodzieży nt. Społeczność przyrodzona i nadprzyrodzona.

4 marca
W Warszawie głosi konferencję do duchowieństwa nt. Praca wielkopostna jako przygotowanie do Ślubów Jasnogórskich.
6 marca
 List pasterski Wielkopostne przygotowanie do przyrzeczeń jasnogórskich i orędzie O potrzebie szczególnej trzeźwości w okresie Wielkiego Postu.
18 marca
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie głosi konferencję do młodzieży nt. Prawa osoby ludzkiej w społeczeństwie.

20 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
25 marca
List do kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej Przed dniem 5 maja, poświęcony odnowieniu Jasnogórskich Ślubów Narodu.
8 kwietnia
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie głosi konferencję do młodzieży nt. Społeczność rodzinna w ustroju społeczno-gospodarczym.

11 kwietnia
W Warszawie przewodniczy obradom 45. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ksiądz Prymas przedstawia program nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej we wszystkich parafiach w Polsce.
14 kwietnia
W Warszawie głosi słowo Boże do żołnierzy Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusowy.

27 kwietnia
Na Jasnej Górze przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. ojca Alojzego Wrzalika, generała zakonu paulinów.
28 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie przewodniczy uroczystościom ku czci świętego Wojciecha i głosi słowo Boże nt. Przez wodę i krew do Tysiąclecia Chrztu Polski.

1 maja
W Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie prowadzi rozmowę z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką i premierem Józefem Cyrankiewiczem.
3 maja
Na Jasnej Górze głosi słowo Boże Narodowy ciężar Ślubowań Jasnogórskich poniesiemy z Maryją - przygotowuje wiernych do ponowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu we wszystkich parafiach Polski i zapowiada rozpoczęcie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966).
Na Jasnej Górze eryguje Instytut Prymasowski Ślubów Narodu. Instytut ma swoją siedzibę w klasztorze jasnogórskim.
5 maja
Odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu we wszystkich parafiach Polski.
6 maja
Z Dworca Gdańskiego, wraz z biskupem łódzkim Michałem Klepaczem, biskupem Zygmuntem Choromańskim, sekretarzem Episkopatu Polski, biskupem Antonim Baraniakiem i księdzem kapelanem Stanisławem Padaczem, wyjeżdża do Rzymu.
8 maja - 17 czerwca
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Rzymie złożył wizytę kardynałowi Eugenio Tisserantowi, dziekanowi Kolegium Kardynalskiego, arcybiskupowi Józefowi Gawlinie, arcybiskupowi Antonio Samore, w Instytucie Polskim w Rzymie przyjął na audiencji kardynała Francesco Cognani, prefekta Kongregacji Obrzędów, zwiedził Archiwum i Bibliotekę Watykańską, odwiedził Syrakuzy, Messynę, Salerno, Neapol, Albano, Bari, rezydencję papieży w Castel Gandolfo, cmentarz żołnierzy polskich na Monte Cassino i Casamassima, Kolegium Polskie na Awentynie, nawiedził sanktuarium maryjne w Divino Amore, złożył wizytę kardynałowi Giacomo Lercano w Bolonii, kardynałowi Angelo Giuseppe Roncalli, patriarsze Wenecji.
14 maja
Przyjęty na prywatnej, a następnie na specjalnej audiencji dla biskupów z Polski, duchowieństwa i Polonii przez papieża Piusa XII. Podczas audiencji Ojciec Święty poświęcił kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, który po powrocie do kraju rozpocznie wielką wędrówkę nawiedzenia po wszystkich świątyniach Polski.
18 maja
W małej Sali Tronowej na Watykanie otrzymuje z rąk Ojca Świętego Piusa XII biret, pierścień i kapelusz kardynalski - w ten sposób zostaje włączony do Kolegium Kardynalskiego (pierwotnie wręczenie insygniów kardynalskich miało odbyć się 12 stycznia 1953 roku, jednak Ksiądz Prymas nie otrzymał paszportu i nie mógł wyjechać do Rzymu).
30 maja
Kanonicznie obejmuje kościół tytularny w Rzymie - starożytną bazylikę Santa Maria in Trastevere. Wikariuszem generalnym bazyliki mianuje księdza Bolesława Filipiaka.
13 czerwca
Przyjęty wraz z delegacją polską na pożegnalnej audiencji przez Ojca Świętego Piusa XII.
19 czerwca
Wraca do Warszawy.
Wydaje list pasterski Po powrocie od Ojca Świętego.
20 czerwca
W Warszawie prowadzi procesję Bożego Ciała - w kazaniu zapowiada peregrynację cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej we wszystkich parafiach w Polsce.
25 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom  46. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
30 czerwca
Na Jasnej Górze głosi konferencję do nauczycieli nt. Współdziałanie sił wychowawczych warunkiem skutecznego wychowania człowieka.
6 lipca
W Kielcach składa wizytę biskupowi kieleckiemu Czesławowi Kaczmarkowi.
7 lipca
Na Świętym Krzyżu bierze udział w uroczystościach 950-lecia klasztoru.
17 sierpnia
Zwiedza obóz koncentracyjny w Oświęcimiu - w bunkrze głodowym nawiedza celę śmierci ojca Maksymiliana Marii Kolbego.
19 sierpnia
W Zakopanem przemawia do górali nt. Geneza Jasnogórskich Ślubów Narodu.
26 sierpnia
Na Jasnej Górze przewodniczy uroczystej Mszy świętej z udziałem duchowieństwa i pielgrzymów z całej Polski i głosi słowo Boże W wasze kapłańskie ręce oddajemy Matkę, dokonuje aktu odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu, przewodniczy uroczystej procesji po Wałach Jasnogórskich kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej poświęconej przez Ojca Świętego Piusa XII, przekazuje obraz nawiedzenia delegacji archidiecezji warszawskiej.
W archidiecezji warszawskiej rozpoczyna się peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia 1957 - 6 sierpnia 1958).
28 sierpnia
W Lublinie na wykładach dla duchowieństwa głosi referat nt. Chrześcijańska i neopogańska koncepcja kobiety.

16-17 września
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom 47. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazał się list pasterski Episkopatu Na siedemsetlecie śmierci św. Jacka.

19 września
W Warszawie poświęca po odbudowie gmach Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
 9 października
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
8 listopada
W Warszawie głosi referat do architektów nt. Postulaty duszpasterskie w budownictwie sakralnym.
20 listopada
W Warszawie przewodniczy obradom 48. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
30 listopada
W Szczecinie głosi referat do duchowieństwa nt. Duchowieństwo polskie na tle środowiska współczesnego życia polskiego.
2 grudnia
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie głosi konferencję do młodzieży nt. Właściwe zadanie Kościoła w życiu gospodarczym.

29 grudnia
W bazylice jasnogórskiej udziela sakry biskupiej księdzu Andrzejowi Wrzonce, sufraganowi gnieźnieńskiemu.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone