Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1951
15-17 stycznia
W Krakowie przewodniczy obradom 25. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
28 stycznia
Odsunięto od sprawowanych funkcji kościelnych administratorów apostolskich na Ziemiach Zachodnich i narzucono kapitułom wybór wskazanych przez władzę wikariuszy kapitulnych (wybór był kanonicznie nieważny).
29 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski.
3 lutego
Przeprowadza rozmowę z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bolesławem Bierutem nt. polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich.
8 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom 26. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, poświęconym sprawie administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich.
9 lutego
Udziela jurysdykcji kanonicznej wikariuszem kapitulnym narzuconym przez władzę państwową.
17 lutego
W Częstochowie przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny.
27 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski.
15 marca
Ukazuje się list pasterski Pro memoria Episkopatu do duchowieństwa o "Porozumieniu".
20 marca
We Włocławku przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa włocławskiego Karola Radońskiego.
1 kwietnia
Wydaje list pasterski Przed podróżą do Rzymu.
3 kwietnia
Z Dworca Gdańskiego w Warszawie, w towarzystwie biskupa Michała Klepacza i osobistego sekretarza księdza Antoniego Baraniaka, wyjeżdża do Rzymu z wizytą ad limina Apostolorum.

4 kwietnia - 3 maja
Przebywa w Rzymie. W Instytucie Polskim kilkakrotnie przyjmuje arcybiskupa Domenico Tardiniego, z którym omawia sprawy organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich. Składa wizyty w poszczególnych dykasteriach Kurii Rzymskiej.
9 kwietnia
Przyjęty na specjalnej audiencji przez papieża Piusa XII - wręcza Ojcu Świętemu symboliczne dary: woreczek z garścią ziemi nasiąkniętą krwią powstańców warszawskich, różaniec z chleba ulepiony przez więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i ryngraf Matki Bożej Częstochowskiej. Podczas trwającej przeszło trzy godziny audiencji przedstawia Ojcu Świętemu sytuację Kościoła w Polsce.
16 kwietnia
Nawiedza cmentarz żołnierzy polskich na Monte Cassino.
18 kwietnia
Otrzymuje dekret, w którym Ojciec Święty Pius XII udziela Prymasowi Polski arcybiskupowi Stefanowi Wyszyńskiemu specjalnych pełnomocnictw (facultates specialissimae) w kierowaniu Kościołem w Polsce.
27 kwietnia
Przyjęty na drugiej audiencji przez papieża Piusa XII. Ojciec Święty wyraził aprobatę dla dotychczasowego postępowania Kościoła i Episkopatu w Polsce.
maj
Wydaje list pasterski Po podróży do Rzymu.

7-11 maja
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski i 27. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
12 maja
Przeprowadza rozmowy z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bolesławem Bierutem nt. regulacji administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich.
23 maja
Przesyła list-protest do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta w związku z zakazem odbycia procesji w uroczystość Bożego Ciała.
29 czerwca
Wydaje Słowo do studentów przed wakacjami.
8 lipca
W Gnieźnie udziela sakry biskupiej księdzu Antoniemu Baraniakowi, sufraganowi archidiecezji gnieźnieńskiej.
Wydaje list pasterski Na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i odezwę do młodzieży franciszkańskiej O Ojcu Maksymilianie Kolbe.
26 lipca
W Krakowie przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. kardynała Adama Stefana Sapiehy, arcybiskupa metropolity krakowskiego.
27 lipca
W Krakowie przewodniczy obradom 28. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Biskupi wydają orędzie O poświęceniu Narodu Polskiego Boskiemu Sercu Jezusa.

29 lipca
Dokonuje poświęcenia odbudowanej katedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.
1 sierpnia
Reaktywuje warmińską kapitułę katedralną we Fromborku.
15 sierpnia
Wydaje list pasterski do rodziców katolickich W sprawie religijnego wychowania dzieci i młodzieży.
20-21 września
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom 29. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
listopad
Wydaje list Na uroczystość świętego Stanisława Kostki patrona młodzieży.
grudzień
Ustanawia biskupa Józefa Gawlinę opiekunem nad Polakami przebywającymi stale za granicą.
W "Tygodniku Powszechnym" ukazuje się wywiad o sytuacji Kościoła na Ziemiach Zachodnich Od Ziemi Lubuskiej po Nysę, udzielony przez Księdza Prymasa redaktorowi naczelnemu Jerzemu Turowiczowi.


1952
3 stycznia
W Krakowie głosi referat dla duchowieństwa nt. Duszpasterstwo wobec przemian ustrojowych w Polsce.
14-15 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski.
25 stycznia
Ukazują się Przedłożenia Episkopatu Polski do projektu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
9-11 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski i 30. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski Episkopatu W obronie życia nie narodzonych.

12 lutego
Episkopat Polski składa Memoriał do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta w sprawie projektu nowej Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
26 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski.
31 marca
Przesyła protest do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta w związku z przejmowaniem przez państwo zakonnych zakładów opiekuńczych.
8 kwietnia
W Pałacu Wilanowskim w Warszawie przeprowadza rozmowę z członkiem Biura Politycznego KC PZPR Franciszkiem Mazurem nt. instytucji kościelnych i administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich.
18 kwietnia
Wydaje list pasterski do rodziców O wczesnej Pierwszej Komunii świętej.
19 kwietnia
W Pałacu Wilanowskim w Warszawie przeprowadza drugą rozmowę z członkiem Biura Politycznego KC PZPR Franciszkiem Mazurem nt. obsadzania stanowisk kościelnych.
24 kwietnia
W Gnieźnie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski.
26 maja
Wydaje dekret o wskrzeszeniu kapituły katedralnej we Wrocławiu.
4 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom 31. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
lipiec
Konfiskata niższych seminariów duchownych i nowicjatów zakonnych przez władze państwowe.
7 lipca
Wysyła memoriał do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta w związku z likwidacją niższych seminariów duchownych i nowicjatów zakonnych przez władze państwowe.
30 lipca
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski.
18-19 września
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski i 32. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
październik
Władze państwowe nie uznają nowych parafii erygowanych przez biskupów polskich oraz wprowadzają ograniczenia budownictwa sakralnego.
11 listopada
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski.
18 listopada
W Warszawie przewodniczy obradom 33. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Biskupi przesyłają list do prezydenta Bolesława Bieruta w związku z usunięciem ze stanowisk biskupów w Katowicach.
27 listopada
Ogłoszono listę 24 nowo mianowanych kardynałów, a wśród nich arcybiskupa metropolity gnieźnieńsko-warszawskiego Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Termin konsystorza, na którym nowo mianowani kardynałowie zostaną wprowadzeni do Kolegium Kardynalskiego, wyznaczono na 12 stycznia 1953 roku.
4 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski. W Krakowie został internowany arcybiskup Eugeniusz Baziak.
8 grudnia
Przyjmuje przewodniczącego Stowarzyszenia Pax Bolesława Piaseckiego, któremu wręcza Pro memoria dla rządu.
Wydaje komunikat O powołaniu do godności kardynalskiej.
11-12 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski i 34. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
12 grudnia
Wydaje dekrety wikariuszom kapitulnym w Katowicach (ksiądz Filip Bednorz) i w Krakowie (biskup Franciszek Jop).
23 grudnia
W Pałacu Wilanowskim w Warszawie przeprowadza rozmowę z wicemarszałkiem Sejmu Franciszkiem Mazurem, podczas której dowiaduje się, że nie wyjedzie do Rzymu na konsystorz, na którym miał zostać wprowadzony do Kolegium Kardynalskiego.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone