Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1961
W Krakowie ukazuje się książka W światłach Tysiąclecia.
1 stycznia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Światła i cienie minionego roku.
Wydaje wezwanie do modlitwy W intencji rodzin katolickich.
12-13 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 64. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ustalono program pracy duszpasterskiej w piątym roku Wielkiej Nowenny - W roku rodziny katolickiej.
25 stycznia
W Warszawie głosi konferencję nt. Magnificat - Maryjny manifest społeczny.
7 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
16 lutego
Wydaje Wezwanie do przygotowania serc na Zmartwychwstanie Pańskie.
14-15 marca
W Warszawie przewodniczy obradom 65. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. W kaplicy domu arcybiskupiego dokonuje aktu oddania się biskupów polskich w Macierzyńską niewolę Maryi. Ukazał się list biskupów polskich do duchowieństwa rzymskokatolickiego w Polsce O oddaniu się Matce Bożej Częstochowskiej oraz Do rządu PRL w sprawie Kościoła na Ziemiach Zachodnich.
1 kwietnia
Przesyła życzenia na Wielkanoc Zwycięska walka Boga ze śmiercią.
5 kwietnia
W kaplicy Seminarium Metropolitalnego Warszawskiego dokonuje aktu oddania duchowieństwa archidiecezji warszawskiej Matce Bożej Częstochowskiej.
21 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie dokonuje aktu oddania duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej Matce Bożej Częstochowskiej.
23 kwietnia
Wydaje list Na piąty rok Wielkiej Nowenny.
3 maja
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie dokonuje aktu oddania stolicy i archidiecezji warszawskiej Bogurodzicy Dziewicy i Królowej Polski.
7 maja
Rozpoczyna się piąty rok Wielkiej Nowenny - Rodzina Bogiem silna.
19 maja
W Laskach przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. matki Róży Elzbiety Czackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
19 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
20-21 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 66. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
15 sierpnia
We Fromborku uczestniczy w uroczystości 700-lecia założenia kapituły.
26 sierpnia
Wydaje Zaproszenie do modlitwy w soboty Królowej Polski.
1-2 września
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom 67. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazał się list pasterski biskupów polskich do rodziców, dzieci i młodzieży katolickiej O nauczaniu prawd wiary.
4 września
W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze wraz z Episkopatem oddaje Polskę w niewolę Matce Najświętszej.
1 października
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Apel do rodzin katolickich.
20 października
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 68. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
29 października
W Chojnicach uczestniczy w przekazaniu obrazu nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej z diecezji chełmińskiej do diecezji gorzowskiej (29 października 1961 - 10 lutego 1962).
4 listopada
W Lublinie przewodniczy obradom Komisji Episkopatu Polski do spraw KUL.
11 listopada
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski. Ogłoszono Matkę Bożą Królową rodziny zakonów męskich w Polsce.
14-16 listopada
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 69. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazało się orędzie Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych W sprawie Drugiego Soboru Watykańskiego.
29 listopada
W Płocku przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa płockiego Tadeusza Zakrzewskiego.
4-8 grudnia
W Laskach prowadzi rekolekcje dla Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu.
27 grudnia
W Warszawie przewodniczy Komisji Maryjnej Episkopatu Polski. Przyjęto program na szósty rok Wielkiej Nowenny.


1962
W Paryżu ukazują się książki Wielka Nowenna Tysiąclecia i Gody w Kanie.
1 stycznia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Radości i boleści minionego roku.
9-10 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 70. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazał się list biskupów polskich do kapłanów O społecznej kulturze kapłańskiej.
4 lutego
W bazylice katedralnej w Płocku udziela sakry biskupiej księdzu Janowi Wosińskiemu, sufraganowi diecezji płockiej.
6 lutego
Zamyka proces diecezjalny sługi Bożego ojca Maksymiliana Marii Kolbego.
14 lutego
Wyjeżdża wraz z księdzem kapelanem Władysławem Padaczem i księdzem Stanisławem Kotowskim do Rzymu na posiedzenie Centralnej Komisji Przygotowawczej do Soboru Watykańskiego II.
16 lutego - 9 marca
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Rzymie składa wizytę arcybiskupowi Angelo Dell’Acqua, kardynałowi Juliusowi Dopfnerowi, kardynałowi Paulowi Emile Legerowi, kardynałowi Amleto Giovanni Cicognaniemu, arcybiskupowi Józefowi Gawlinie, przyjmuje arcybiskupa Jana Króla z Filadelfii, kardynała Aloisi Masellę, biskupa Louisa Capovillę, kapelana papieża Jana XXIII.
17 lutego
Przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Jana XXIII, podczas której wręcza Ojcu Świętemu kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, by opiekowała się pracami Komisji Przygotowawczej do Soboru.
19-27 lutego
Bierze udział w sesjach Centralnej Komisji Przygotowawczej do Soboru Watykańskiego II. Podczas sesji 19 lutego Ojciec Święty Jan XXIII oddaje pod opiekę Matki Bożej Częstochowskiej prace Komisji.
25 lutego
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Jana XXIII.
8 marca
Przyjęty na pożegnalnej audiencji oraz na audiencji dla Polonii przez Ojca Świętego Jana XXIII.
11 marca
Wydaje list O pobycie w Rzymie.
13-15 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 71. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się wezwanie biskupów polskich do modlitwy Na uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
23 marca
W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie udziela sakry biskupiej księdzu Bronisławowi Dąbrowskiemu, sufraganowi archidiecezji warszawskiej.
1 kwietnia
W katedrze we Fromborku udziela sakry biskupiej księdzu Janowi Obłakowi, sufraganowi diecezji olsztyńskiej.
23 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Przed Synodem Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
24-27 kwietnia
W Gnieźnie przewodniczy obradom Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
29 kwietnia
Wydaje odezwę do studentów Przed pielgrzymką na Jasną Górę.
maj
Ukazuje się Wezwanie na szósty rok Wielkiej Nowenny.
12 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
13-14 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom 72. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich Współczesna laicyzacja.
14 czerwca
Wydaje komunikat o mianowaniu biskupa Bolesława Kominka arcybiskupem wrocławskim.
19 czerwca
W Krakowie przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka.
29 czerwca
W katedrze pelplińskiej udziela sakry biskupiej księdzu Zygfrydowi Kowalskiemu, sufraganowi chełmińskiemu.
2-4 lipca
W Warszawie przewodniczy obradom II Synodu Archidiecezji Warszawskiej.
10 sierpnia
Wydaje odezwę W obronie zakonów.
22 sierpnia
W Lublinie otwiera wykłady dla duchowieństwa nt. Kapłan w świecie współczesnym.
28 sierpnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
1 września
Wydaje list Do młodzieży akademickiej.
9 września
W Okulicach koło Tarnowa koronuje obraz Matki Bożej Okulickiej.
14-15 września
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 73. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się słowo pasterskie biskupów polskich do kapłanów O niebezpieczeństwie zeświecczenia życia kapłańskiego.
30 września
Ukazuje się list pasterski Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych Przed wyjazdem na Sobór Watykański Drugi.
1 października
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie rozpoczyna czuwania soborowe, odmawia specjalną modlitwę Modlitwa na czas czuwania soborowego.
5 października
Wyjeżdża do Rzymu na I sesję Soboru Watykańskiego II.
8 października - 12 grudnia
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Rzymie bierze udział w posiedzeniach Sekretariatu do spraw Nadzwyczajnych Extra Ordinem, sesjach generalnych Soboru, przemawia na sesji soborowej nt. Orędzia Soboru do ludzkości (20 października), nt. schematu o liturgii świętej De sacra liturgia (9 listopada), nt. schematu o środkach społecznego przekazywania myśli De instrumentalis communicationis socialis (24 listopada), nt. schematu o jedności Kościoła De unitatae Ecclesiae (30 listopada), składa wizytę arcybiskupowi Angelo Dell’Acqua, kardynałowi Amleto Giovanni Cicognaniemu, Sekretarzowi Stanu.
Wyjeżdża do Anzio
8 października
Przyjęty na prywatnej audiencji a następnie wraz z 24 Ojcami Soboru z Polski na specjalnej audiencji przez Ojca Świętego Jana XXIII.
Zostaje mianowany członkiem Sekretariatu do spraw Nadzwyczajnych Extra Ordinem.
11 października
W Bazylice Watykańskiej bierze udział w uroczystym otwarciu I sesji Soboru Watykańskiego II.
Wydaje list Z Soboru Watykańskiego Drugiego.
5 listopada
Wydaje list do księży dziekanów archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej Z Soboru Watykańskiego Drugiego.
25 listopada
Przyjęty na audiencji pożegnalnej przez Ojca Świętego Jana XXIII.
6 grudnia
Składa wizytę w Ambasadzie Polskiej w Rzymie.
16 grudnia
W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie wygłasza konferencję do młodzieży nt. Soboru Watykańskiego II.
24 grudnia
Wydaje list do matek katolickiej Italii Matka przy kolebce Kościoła.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone