Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1932
styczeń
Zostaje mianowany redaktorem miesięcznika "Ateneum Kapłańskie".
Zostaje mianowany promotorem sprawiedliwości i obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim we Włocławku.
luty
Rozpoczyna cotygodniowy cykl wykładów dla inteligencji Włocławka nt. Cnoty chrześcijańskie a potrzeby życia społecznego.
październik
We Włocławku organizuje Katolicki Związek Młodzieży Robotniczej na wzór JOC (Jeunesse Ouvriere Chretienne - Chrześcijańska Młodzież Pracująca). Prowadzi wykłady dla inteligencji Włocławka na tematy społeczno-polityczne i religijne.
Kieruje pracą kulturalno-oświatową Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego.
Na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie otwiera przewód habilitacyjny na temat Środowisko moralne pracy fabrycznej pod kierunkiem księdza profesora Antoniego Szymańskiego, rektora Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie. (Materiały zebrane do pracy habilitacyjnej, osobiste notatki i księgozbiór liczący około 1500 tomów spłonęły podczas pożaru gmachu seminarium w listopadzie 1939 roku.)
listopad
Zostaje opiekunem koła seminaryjnego Bratniej Pomocy we Włocławku.
Grudzień
W "Ateneum Kapłańskim" ukazuje się artykuł pt. Myśl katolicka wobec nieładu w gospodarstwie międzynarodowym.


1933
We Włocławku ukazuje się publikacja pt. Główne podstawy przebudowy ustroju społecznego.
styczeń
Zostaje redaktorem naczelnym "Ateneum Kapłańskiego".
sierpień
W "Ateneum Kapłańskim" ukazuje się artykuł pt. Społeczeństwo i prasa w wychowaniu młodzieży.

 

1934
12 marca
W Warszawie bierze udział w ogólnopolskim zjeździe redaktorów pism katolickich.


1935
styczeń
Zostaje kierownikiem duchowym Sodalicji Mariańskiej Ziemian Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej.
styczeń - marzec
Pod patronatem ChUR organizuje kółka samokształceniowe młodzieży robotniczej, na których wraz z klerykami prowadzi systematyczne wykłady z katolickiej nauki społecznej.
23 marca
Bierze udział w spotkaniu z kardynałem Augustem Hlondem, Prymasem Polski, który przybył z wizytacją kanoniczną do Włocławskiego Seminarium Duchownego i Liceum im. Piusa X.
lipiec - sierpień
Przebywa na kuracji u swojej siostry Stanisławy w Białce Tatrzańskiej.


1936
25-28 sierpnia
We Włocławku bierze udział w zjeździe członków Stowarzyszenia Księży Charystów.
17 października
Rozpoczyna kolejny cykl wykładów ChUR - wygłasza odczyt nt. Potrzeba oświaty ogólnej i zawodowej wśród robotników.
13-18 grudnia
W Lublinie bierze udział w XIX Tygodniu Społecznym Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie" - wygłasza referat nt. Solidaryzm chrześcijański.

 

1937
We Włocławku ukazują się publikacje: Katolicki program walki z komunizmem, Przemiany moralno-religijne pod wpływem bezrobocia i Pius XI o walce z komunizmem; Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Poznaniu wydaje pracę: Zasięg i charakter zainteresowań katolickiej myśli społecznej.
29-30 czerwca
W Poznaniu uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla.
21 sierpnia
Zostaje wybrany do zarządu koła Stowarzyszenia Księży Charystów (razem z księdzem Franciszkiem Korszyńskim i księdzem Stanisławem Tywonkiem).
5-10 września
W Warszawie bierze udział w III Studium Katolickim - wygłasza referat nt. Zasięg i charakter zainteresowań katolickiej myśli społecznej.

4 listopada
Bierze udział w spotkaniu z kardynałem Augustem Hlondem, Prymasem Polski, przebywającym we Włocławku z wizytacją kanoniczną. Podczas spotkania Księdza Prymasa z robotnikami w domu ChZZ przedstawia znaczenie pracy kulturalno-oświatowej i wykładów w ChUR na rozwój moralno-duchowy robotników.


1938
W Płocku ukazuje się książka: Stanowisko i zadania duszpasterza wobec współczesnych ruchów społecznych.
wrzesień
Zostaje mianowany sędzią Sądu Biskupiego we Włocławku.
18 października
Zostaje powołany przez kardynała Augusta Hlonda na członka Rady Społecznej przy Prymasie Polski.


1939
We Włocławku ukazują się publikacje: Pius XI na przełomie dziejów, Inteligencja w przedniej straży komunizmu, Co duszpasterz może zrobić dla urzeczywistnienia ustroju korporacyjnego.
styczeń - luty
W Poznaniu bierze udział w pracach Rady Społecznej przy Prymasie Polski.
10 lutego
W Watykanie umiera papież Pius XI.
2 marca
W Watykanie papieżem został wybrany dotychczasowy Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Eugenio Pacelli, który obrał imię Piusa XII.
lipiec
Zostaje mianowany sędzią prosynodalnym przy Sądzie Biskupim we Włocławku.
13 sierpnia
W katedrze włocławskiej bierze udział w przyjęciu sakry biskupiej przez księdza Michała Kozala, sufragana diecezji włocławskiej.
15-17 sierpnia
W Lublinie bierze udział w wykładach dla duchowieństwa - wygłasza referat nt. Duszpasterz w budowaniu ustroju korporacyjnego.

1 września
Wybuch II wojny światowej. Mimo działań wojennych rozpoczyna się kolejny rok nauki w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
14 września
Z upoważnienia rektora księdza Franciszka Korszyńskiego prowadzi rozmowy z Niemcami w sprawie dalszego funkcjonowania seminarium duchownego.
5 listopada
Na polecenie biskupa Michała Kozala, sufragana diecezji włocławskiej, i księdza Franciszka Korszyńskiego, rektora seminarium, opuszcza Włocławek i udaje się do Grabkowa - zatrzymuje się u swego przyjaciela księdza Michała Szwabińskiego.
16 listopada
Przyjeżdża do Wrociszewa - w domu rodzinnym ukrywa się przed Gestapo.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone