Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1965
1 stycznia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Matka Boga i ludzi - Matką Kościoła.

4 stycznia
W Gnieźnie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
26-27 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 85. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazują się: list pasterski biskupów polskich Na wejście w życie instrukcji o wykonaniu Konstytucji o Liturgii świętej, Wezwanie do trzeźwości oraz protest do rządu w związku z inspekcjami w seminariach duchownych.
2 lutego
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Nowe życie dla starczego świata - w ramionach Maryi!

7 lutego
W Warszawie bierze udział w obradach Podkomisji Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski.
8-29 marca
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie głosi cztery konferencje nt. soborowej Konstytucji o Kościele.
9 marca
W Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie głosi referat nt. prac trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II.
10-12 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 86. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski biskupów polskich Na rozpoczęcie ostatniego roku Wielkiej Nowenny.

3 kwietnia
W Warszawie głosi konferencję do małżonków nt. Współczesne problemy życia rodzinnego.

8-9 kwietnia
Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 87. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
23 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi konferencję do duchowieństwa nt. Zaszczyt i cena powołania kapłańskiego.

28 kwietnia
W Kaliszu bierze udział w pielgrzymce kapłanów byłych więźniów obozu w Dachau do kolegiaty św. Józefa.
1 maja
Na Jasnej Górze bierze udział w ceremonii założenia nowej sukienki na obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
2 maja
W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze dopełnia aktu oddania się zakonów polskich w Macierzyńską niewolę Maryi.
4 maja
Na Jasnej Górze podczas Kongresu Mariologów Polskich głosi referat nt. Znaki działania Ducha Świętego we współczesnym ruchu mariologicznym.

5 maja
W ogrodzie rezydencji warszawskiej dokonuje poświęcenia posągu Matki Kościoła jako wotum dziękczynne za ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła przez Ojca Świętego Pawła VI.
6 maja
Wyjeżdża do Rzymu.
8-20 maja
Przebywa w Rzymie.
9 maja
W Watykanie bierze udział w konsekracji biskupiej księdza Luigi Poggiego z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.
11 maja
Przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
20 maja
Przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
31 maja
W Warszawie otwiera proces beatyfikacyjny sługi Bożego arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego.
5 czerwca
W Górce Klasztornej koronuje obraz Matki Bożej Góreckiej.
13 czerwca
W Piekarach Śląskich koronuje obraz Matki Bożej Piekarskiej.
20 czerwca
W Olsztynie bierze udział w uroczystościach 20-lecia ustanowienia organizacji kościelnej na Warmii.
Wydaje list Na dwusetną rocznicę ustanowienia święta Serca Pana Jezusa.

21 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
22-23 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 88. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski biskupów polskich O pomocy Polski katolickiej dla czwartej sesji Soboru Watykańskiego Drugiego, list pasterski biskupów polskich Na 20-lecie organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

27 czerwca
W Markowicach koronuje posąg Matki Bożej Markowickiej.
18 lipca
W Rychwałdzie koło Żywca koronuje obraz Matki Bożej.
8 sierpnia
W Olsztynie przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa Tomasza Wilczyńskiego.
26 sierpnia
Na Jasnej Górze przewodniczy aktowi oddania polskich kobiet w Macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła.
29 sierpnia
W Mogilnie uczestniczy w uroczystościach 900-lecia klasztoru cystersów.
31 sierpnia
We Wrocławiu przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu głosi słowo Boże podczas uroczystości jubileuszowych nt. "Vratislavia" - wróciła sława.

1 września
We Wrocławiu przewodniczy uroczystej sesji Episkopatu Polski z okazji 20-lecia odzyskania Ziem Zachodnich. W kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku uczestniczy w akcie oddania archidiecezji wrocławskiej w Macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła.
1-2 września
We Wrocławiu przewodniczy obradom 89. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
5 września
W Żegocinie koło Jarocina koronuje obraz Matki Bożej.
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie dokonuje uroczystego aktu oddania archidiecezji gnieźnieńskiej w Macierzyńską niewolę Bogurodzicy za wolność Kościoła świętego.
7 września
W Warszawie przewodniczy obradom Archidiecezjalnego Komitetu obchodów Sacrum Poloniae Millennium.

8 września
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie dokonuje uroczystego aktu oddania archidiecezji warszawskiej w Macierzyńską niewolę Bogurodzicy za wolność Kościoła świętego.
9 września
W kościele dominikanów na Służewie w Warszawie dokonuje koronacji obrazu Matki Bożej Żółkiewskiej.
11 września
Wyjeżdża do Rzymu na czwartą sesję Soboru Watykańskiego II.
14 września - 9 grudnia
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Rzymie bierze udział w posiedzeniach Prezydium i Moderatorów Soboru, bierze udział w sesjach generalnych Soboru, przemawia na sesjach generalnych Soboru nt. schematu XIII (20 września), składa wizytę kardynałowi Amleto Giovanni Cicognaniemu, Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałowi Charlesowi Journetowi, arcybiskupowi Antonio Samore, przyjmuje z wizytą generała zakonu jezuitów ojca Pedro Arrupe, dopełnia aktu oddania Kolegium Polskiego w Rzymie w Macierzyńską niewolę Maryi, odwiedza Bolonię, Grotta Ferrata, Subiaco, Mediolan, Rawennę.
14 września
W Bazylice Watykańskiej bierze udział w otwarciu czwartej sesji Soboru Watykańskiego II przez Ojca Świętego Pawła VI.
16 września
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI. Składa prośbę o list do Narodu Polskiego na Tysiąclecie Chrztu Polski.
24 września
Wydaje list do kapłanów Z auli soborowej.

10 października
W Radio Watykańskim mówi nt. oddania parafii w Polsce w Macierzyńską niewolę za Kościół.
15 października
Ukazuje się List pasterski polskich Ojców Soborowych do katolickiej Polski.

13 listopada
Przyjęty wraz z 43 polskimi Ojcami Soborowymi na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI. Zgłasza prośbę "bez słów", która dotyczyła przyjazdu Ojca Świętego na Jasną Górę w dniu 3 maja 1966 roku, na centralne uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski.
18 listopada
Ukazuje się Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim, zawierający słowa "przebaczamy i prosimy o przebaczenie", które spotkały się z ostrą kampanią władz politycznych.
29 listopada
Składa wizytę w Ambasadzie Polskiej w Rzymie.
3-6 grudnia
W Rzymie przewodniczy obradom Konferencji Rektorów Polskich Misji Katolickich dla emigracji polskiej.
4 grudnia
Na sesji generalnej Soboru czyta list do biskupów całego świata o Sacrum Poloniae Millennium - podczas tej sesji rozdano Ojcom Soborowym 2400 kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
W Rzymie dokonuje poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej dla upamiętnienia Tysiąclecia Chrztu Polski.
5 grudnia
Ukazuje się Pozdrowienie biskupów niemieckich dla polskich braci w biskupim posłannictwie i odpowiedź na list z 18 listopada 1965 roku.
W Radio Watykańskim głosi przemówienie w związku z zakończeniem Soboru Watykańskiego II i Tysiącleciem Chrztu Polski.
7 grudnia
Uczestniczy w sesji publicznej i podpisuje dokumenty Soboru Watykańskiego II.
8 grudnia
W Bazylice Watykańskiej bierze udział w ceremonii zamknięcia obrad Soboru Watykańskiego II w obecności 81 delegacji rządowych i 2500 Ojców Soborowych. Na Soborze uchwalono: cztery konstytucje (Konstytucja o liturgii  Sacrosanctum Concilium, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes), dziewięć dekretów (Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica, Dekret o Kościołach wschodnich Orientalum Ecclesiarum, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów Christus Dominus, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam atuositatem, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, Dekret o życiu i posłudze kapłanów Presbyterorum ordinis), trzy deklaracje (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae).
9 grudnia
Przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI. Podczas pożegnania Ojciec Święty wyraził chęć przyjazdu do Polski.
14-16 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 90. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazują się Komunikat w sprawie listu do episkopatów o millennium, list pasterski biskupów polskich Na zakończenie Soboru Watykańskiego Drugiego i list pasterski Na Tysiąclecie Chrztu Polski.

19 grudnia
W Warszawie głosi konferencję o liście do biskupów niemieckich nt. Pokój i przebaczenie.

29-30 grudnia
W Gnieźnie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone