Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1964
2 stycznia
W Gnieźnie głosi referat do duchowieństwa nt. Udział biskupów polskich w pracach Soboru a aktualna sytuacja Kościoła w Polsce.
2-3 stycznia
W Gnieźnie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
5-7 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 80. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
Luty
Wydaje Wezwanie pasterskie do pracy wielkopostnej nad zwalczaniem wad społecznych.
3 marca
Przesyła list do premiera Józefa Cyrankiewicza w związku z ujawnioną antykościelną działalnością Ministerstwa Spraw Wewnętrzynych.
15 marca
W Warszawie głosi konferencję do lekarzy nt. Podstawowy warunek sprawiedliwości na świecie: "Nie zabijaj".
1-2 kwietnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 81. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski biskupów polskich Z okazji wejścia w życie soborowej konstytucji o świętej liturgii.
5 kwietnia
Na Jasnej Górze udziela sakry biskupiej księdzu Bogdanowi Sikorskiemu, biskupowi płockiemu.
26 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie przewodniczy uroczystościom ku czci świętego Wojciecha i głosi słowo Boże nt. "Wczoraj, dziś i jutro Polski katolickiej".
29 kwietnia
Wyjeżdża do Rzymu.
1-3 maja
Pielgrzymuje do sanktuarium maryjnego w Mariazell.
3 maja
Ukazuje się list pasterski biskupów polskich na rozpoczęcie ósmego roku Wielkiej Nowenny O nowym człowieku w Jezusie Chrystusie.
6-18 maja
Przebywa w Rzymie. Składa wizytę arcybiskupowi Józefowi Gawlinie.
6 maja
Przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
15 maja
W Rzymie przewodniczy obradom Sekretariatu Komitetu Obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.
17 maja
Przyjęty na kolacji przez Ojca Świętego Pawła VI. Zaprasza Ojca Świętego Pawła VI do Polski z okazji Sacrum Poloniae Millennium.
31 maja
Ukazuje się słowo pasterskie biskupów polskich do rodziców, wychowawców i młodzieży O obowiązkach religijnych w czasie wakacji.
16 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
17-18 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 82. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
21 czerwca
W Gnieźnie bierze udział w uroczystościach ku czci błogosławionej Jolanty i głosi słowo Boże nt. Rewolucja miłości.
13 sierpnia
W Choszczówce prowadzi rekolekcje dla Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu nt. Kościół wobec awansu kobiety.
30 sierpnia
W Jędrzejowie bierze udział w uroczystościach ku czci błogosławionego Wincentego Kadłubka i głosi słowo Boże nt. Wychowawca Narodu Polskiego.
4 września
W Krakowie przewodniczy obradom 83. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski biskupów polskich do duchowieństwa i wiernych O zwycięstwie nad sobą na rzecz Soboru oraz słowo pasterskie biskupów polskich O nauczaniu religii.
5 września
W Krakowie bierze udział w sesji z okazji 600-lecia powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego i głosi referat nt. "In principio erat Verbum..."
11 września
Wyjeżdża do Rzymu na III sesję Soboru Watykańskiego II.
14 września - 30 listopada
Przebywa w Rzymie. Bierze udział w posiedzeniach Prezydium Soboru i w sesjach generalnych Soboru, przemawia na sesji generalnej nt. schematu De Ecclesiae (16 września), nt. schematu XIII Konstytucji dogmatycznej o Kościele (5 listopada), uczestniczy w publicznej sesji Soboru, na której ogłoszono Konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen gentium (21 listopada), nawiedza cmentarz polskich żołnierzy na Monte Cassino, wyjeżdża do Albano i Grotta Ferrata.
14 września
W Bazylice Watykańskiej uczestniczy w otwarciu III sesji Soboru Watykańskiego II przez Ojca Świętego Pawła VI.
15 września
Przyjęty na audiencji wraz z 30 Ojcami Soborowymi z Polski przez Ojca Świętego Pawła VI, składa memoriał Episkopatu Polski o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i poświęcenie Jej Niepokalanemu Sercu całego świata.
23 września
W Rzymie przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. arcybiskupa Józefa Gawliny.
1 października
Mianuje księdza Władysława Rubina swoim delegatem dla duszpasterstwa Polonii i rektorem kościoła polskiego w Rzymie.
2 października
W Radio Watykańskim głosi konferencję nt. Zwycięskie Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny.
14 października
W Radio Watykańskim głosi konferencję nt. Właściwe spojrzenie na Kościół i zadanie katolików świeckich.
15 października
Wydaje odezwę do kapłanów Z auli soborowej.
25 października
Wydaje list na rozpoczęcie nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji opolskiej (25 października 1964 - 2 kwietnia 1965).
listopad
Wydaje słowo do duszpasterzy polskich za granicą O wprowadzeniu do liturgii języka polskiego.
4 listopada
Przyjęty wraz z polskimi Ojcami Soborowymi na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
5 listopada
W Palazzo Pio w Rzymie głosi konferencję na Międzynarodowej Akademii Mariologicznej nt. Współczesne prądy mariologiczne a potrzeby rodziny ludzkiej.
21 listopada
Na sesji publicznej Soboru, w odpowiedzi na wniosek Episkopatu Polski Ojciec Święty Paweł VI ogłasza Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła.
29 listopada
W kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie udziela sakry biskupiej księdzu Władysławowi Rubinowi, delegatowi Prymasa Polski dla duszpasterstwa polonijnego.
Eryguje w Rzymie Centralny Ośrodek Duszpasterstwa.
9 grudnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże po powrocie z III sesji Soboru Watykańskiego II nt. Ogłoszenie Maryi Matką Kościoła.

16-18 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 84. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich Po zakończeniu trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II, list pasterski biskupów polskich na uroczystość Świętej Rodziny w ósmym roku Wielkiej Nowenny O polskiej rodzinie katolickiej.

lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone