Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1940
luty
W Warszawie zostaje członkiem Korpusu Obrońców Polski.
sierpień
Przybywa do majątku Zamoyskich w Kozłówce pod Lubartowem - jest kapelanem niewidomych i ociemniałych dzieci wysiedlonych wraz z siostrami franciszkankami z Lasek pod Warszawą. Otrzymuje kenkartę na nazwisko "ks. Okoński".
Na zaproszenie księdza Władysława Korniłowicza i matki Elżbiety Czackiej, założycielki Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża, prowadzi wykłady dla sióstr z prawa kanonicznego i etyki społecznej (nazwane przez siostry "akademią kozłowiecką").


1941
2 września - 22 października
W związku z nawrotem gruźlicy płuc, przebywa na kuracji w Zakopanem (zatrzymuje się u sióstr urszulanek).
21 października
Zostaje aresztowany przez Gestapo, przewieziony do zakopiańskiej siedziby Gestapo i po przesłuchaniu zwolniony.
23 października
Przybywa do Żułowa (gmina Stary Zamość) - na zaproszenie księdza Władysława Korniłowicza prowadzi pracę duszpasterską wśród niewidomych i ociemniałych dzieci oraz sióstr franciszkanek.


1942
czerwiec
Przybywa do Lasek koło Warszawy - w Zakładzie dla Niewidomych i Ociemniałych pełni obowiązki kapelana wśród ociemniałych podopiecznych i sióstr franciszkanek (pseudonim "Siostra Cecylia").
wrzesień
Rozpoczyna tzw. tajne komplety - prowadzi wykłady z katolickiej nauki społecznej, katechetyki i pedagogiki dla młodzieży akademickiej i inteligencji na terenie Warszawy.
1 listopada
W Warszawie bierze udział w spotkaniu Sodalicji Mariańskiej - Stowarzyszenia Żeńskiej Młodzieży Katolickiej "Ósemka".
1943
lipiec -  sierpień
W Laskach wygłasza cykl konferencji dla członkiń Stowarzyszenia Żeńskiej Młodzieży Katolickiej.
10 sierpnia
Zostaje kierownikiem duchowym Stowarzyszenia Żeńskiej Młodzieży Katolickiej "Ósemka".


1944
marzec
W Laskach, po rozmowie z kapelanem Armii Krajowej księdzem Jerzym Banaszkiewiczem (pseudonim "Radwan II"), obejmuje funkcję kapelana w rejonie Kampinosu, zostaje zaprzysiężony na oficera Armii Krajowej w stopniu porucznika i skierowany na pierwszą linię frontu - posługuje pseudonim "Radwan III".
lipiec
W domu rekolekcyjnym w Laskach, wspólnie z matką Elżbietą Czacką, organizuje szpital powstańczy, w którym pełni obowiązki kapelana.


1945
Ukazuje się książka Stolica Apostolska a świat powojenny.
12 marca
Po powrocie do Włocławka, zostaje oddelegowany przez wikariusza generalnego diecezji włocławskiej księdza Antoniego Borowskiego do zorganizowania zajęć i odbudowy gmachu seminarium duchownego.
marzec
W tymczasowej siedzibie, w domu parafialnym w Lubrańcu, rozpoczyna działalność Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Włocławskiej, którego rektorem, ojcem duchownym i profesorem jest ksiądz doktor Stefan Wyszyński. Seminarium zostanie przeniesione do Włocławka na jesieni 1945 roku. Rewindykuje bibliotekę seminaryjną i Archiwum Kapituły Włocławskiej.
Pełni równocześnie obowiązki proboszcza w Kłobi i Zgłowiączce.
12 czerwca
Zostaje mianowany zastępcą wikariusza generalnego diecezji włocławskiej.
8 lipca
W Rzymie kardynał August Hlond, Prymas Polski, otrzymuje z rąk papieża Piusa XII nadzwyczajne pełnomocnictwa legata papieskiego w sprawach Kościoła w Polsce.
14 sierpnia
Zostaje mianowany kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej we Włocławku.
wrzesień
We Włocławku ukazuje się pierwszy numer tygodnika dla rodzin katolickich "Ład Boży", którego redaktorem naczelnym jest ksiądz Stefan Wyszyński.
12 września
Zostaje zerwany konkordat Polski ze Stolicą Apostolską z 1925 roku.
3 listopada
We Włocławku inauguruje 377. rok pracy seminarium duchownego.
grudzień
Uzyskuje zgodę na wznowienie wydawania miesięcznika "Ateneum Kapłańskie".


1946
We Włocławku ukazuje się książka Duch pracy ludzkiej.

4 marca
Ojciec Święty Pius XII mianuje księdza doktora Stefana Wyszyńskiego biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej, na miejsce zmarłego 18 grudnia 1945 roku biskupa Mariana Fulmana.
25 marca
W Poznaniu podczas audiencji u kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, otrzymuje wiadomość o nominacji na stolicę biskupią w Lublinie.
maj
List do duchowieństwa diecezji lubelskiej Na dzień konsekracji biskupiej.
12 maja
W kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze z rąk kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, biskupa włocławskiego Karola Radońskiego i biskupa pomocniczego diecezji częstochowskiej Stanisława Czajki otrzymuje sakrę biskupią.
22-24 maja
Na Jasnej Górze uczestniczy w obradach 1. Konferencji Episkopatu Polski.
26 maja
Uroczysty ingres do katedry lubelskiej. W kazaniu Nie oczekujemy życia łatwego kreśli program pracy w diecezji.
List pasterski Na dzień ingresu do katedry lubelskiej.
30 maja
W Warszawie uczestniczy w ingresie kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, do prokatedry warszawskiej (w związku ze zniesieniem przez papieża Piusa XII w dniu 4 marca 1946 roku unii personalnej między archidiecezją gnieźnieńską i archidiecezją poznańską i połączeniem unią personalną archidiecezji gnieźnieńskiej z archidiecezją warszawską i mianowaniem kardynała Augusta Hlonda arcybiskupem metropolitą Gniezna i Warszawy).
czerwiec
W "Ateneum Kapłańskim" ukazuje się artykuł pt. Pius a Polska.

22 czerwca
W kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dokonuje aktu poświęcenia studentów Niepokalanemu Sercu Maryi.
29 czerwca
W katedrze włocławskiej udziela sakry biskupiej księdzu Franciszkowi Korszyńskiemu, biskupowi pomocniczemu diecezji włocławskiej.
30 czerwca
List pasterski O oddaniu diecezji i parafii Niepokalanemu Sercu Maryi.
7 lipca
W Chełmie Lubelskim koronuje obraz Matki Bożej Chełmskiej. Dokonuje aktu poświęcenia diecezji lubelskiej Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
13 lipca
Przebywa na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku.
8 września
Na Jasnej Górze wraz z Episkopatem Polski, duchowieństwem i licznymi rzeszami wiernych z całej Polski uczestniczy we Mszy świętej, celebrowanej przez kardynała Adama Sapiehę, metropolitę krakowskiego, i Akcie poświęcenia Narodu Polskiego Maryi.
List pasterski Na dzień poświęcenia się Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi.
9-10 września
Na Jasnej Górze bierze udział w 2. Konferencji Episkopatu Polski. Ukazuje się Orędzie Episkopatu Polski w sprawie wyborów do Sejmu.

12 września
W Warszawie przyjęty na audiencji przez kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski.
25-26 września
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim bierze w Ogólnopolskim Zjeździe Teologicznym.
27-28 września
W Laskach koło Warszawy przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. księdza Władysława Korniłowicza.
17 listopada
W kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. księdza profesora Antoniego Szymańskiego, rektora KUL.

26-29 listopada
W Poznaniu bierze udział w Ogólnopolskim Kongresie Społecznym - głosi referat nt. Chrystus Społecznik.

28 listopada
W Poznaniu w Collegium Maius Uniwersytetu Poznańskiego głosi referat do inteligencji nt. Wpływ nauki Chrystusa na życie społeczno-gospodarcze.

1 grudnia
List pasterski na adwent i nowy rok kościelny O chrześcijańskim wyzwoleniu człowieka.

3 grudnia
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim inauguruje działalność Instytutu Wyższej Kultury Religijnej i głosi wykład inauguracyjny nt. Kościół i katolicy w życiu społeczno-gospodarczym.

lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone